Gravedrifter

Gravedrift er betegnelsen på et system for hogst og drift av tømmer som der gravemaskin brukes til å bygge driftsveier slik at hogstmaskin og lastetraktor kan brukes i det bratte terrenget. Skog og landskap har studert dette systemet.

Gravedrifter har vist gode prestasjoner med tilfredsstillende økonomi. Graving av driftsveier i bratt terreng foregår imidlertid ofte i utsatte og godt synlige bestand, og etterlater synlige spor i landskapet. Disse driftene kan representere store inngrep i terrenget, og ras kan i ytterste konsekvens medføre fare for liv og helse. Derfor må gravedrifter gjennomføres blant annet under hensyn til erosjons- og rasfare, helse, miljø og sikkerhet, estetikk og driftsøkonomi.

Del denne artikkelen: