Du er her: Forside / Planlegging
Tema: Planlegging

Filmen Sporløs kjøring - norsk versjon

Disse filmklippene er et av resultatene fra prosjektet «Sporløs kjøring». De er laget i samarbeid med Skogforsk i Sverige og Heurgren Filmproduction AB.

Les mer

Gravemaskin i skog

Til markberedning på mindre hogstflater, sporsletting og grøfting etter hogst er gravemaskin det beste verktøyet for å kunne få tilfredsstillende foryngelse. Når det ofte skal gjøres litt av alle tiltakene er gravemaskin å foretrekke til å gjøre hele arbeidet.

Les mer

Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogdrift

Hvor lang tid vil skogsdrifta ta? Når kan jeg forvente at skogsmaskinene er ferdige? Hva koster det å gjennomføre drifta? Den nye kalkulatoren fra Skogkurs kan gi deg en god prognose på svarene.

Les mer

Kvartalsvis kostnadsindeks for skogsmaskiner

Hver 3. måned beregner Institutt for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU hvordan skogsmaskinkostnadene utvikler seg. Har kostnadene steget eller sunket fra forrige kvartal? Hvordan er nivået nå sammenlignet med samme tid i fjor?

Les mer

Enda smartere lassbærerkjøring

Nå er spillelisten her med 8 korte filmer med smarte råd og tips. Noe for deg som vil kjøre mer effektivt, men også for deg som planlegger driftene. Norsk tekst og norske kommentarer.

Les mer

"Rennebubjelken" - en spennende nyhet

Denne midlertidige brua virker spennende. Spesiell patent gjør at kreftene overføres fra trykksiden til lengderetningen i elementene. Dermed kan dimensjonen på bjelkene reduseres.

Les mer

Sporløst

Med dagens kunnskap og teknologi er det mulig å hogge og kjøre ut tømmeret uten å skade jordsmonn og vassdrag. I filmen "Spårlös" fra Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge møter vi maskinførere og forskere som viser hvordan dette kan gjøres. Ikke minst; - den engelske versjonen av filmen vant gull klassen "Public Relation" under World Media Festival i vår!

Les mer

Veivedlikehold - ny veileder

Skogkurs gir i sin nye veileder nyttige råd og tips om godt veivedlikehold. Om veien er gammel eller ny; - et jevnt vedlikehold er billigere enn "skippertakmetoden"!

Les mer

VIRKESVERDI - nytt dataprogram for virkesutnytting og apteringsoppfølging

SKOGKURS tilbyr nå et helt nytt dataprogram for virkesutnytting- og apteringsoppfølging. Programmet kan installeres både på kontormaskiner og ute i hogstmaskinene.

Les mer

Hurdagene

"Hurdagene" arrangeres hvert 4. år og er Norges ledende fagmesse for skogbruk. Årets arrangement foregår 16. - 17. september.

Les mer

Pilotprosjekt – registrering av bæreevne i skog

Sammen med Skogeierforbundet, NIBIO og skogeierandelslagene Viken, Mjøsen og Glommen gjennomfører SKOGKURS nå i høst 2016 et pilotprosjekt, kalt Bæreevneregistrering i skog.

Les mer

TRESLAG i Norge - ny app fra Skogkurs

Skogkurs har lansert appen TRESLAG i Norge - den er tilgjengelig for mobiltelefoner og nettbrett på App Store (iPhone og iPad) og Play Butikk (Android telefoner og nettbrett). Ved hjelp av appen kan du identifisere og bli kjent med 27 av de vanligste treslagene i Norge. TRESLAG i Norge er gratis.

Les mer

RECO i bratt terreng

Skogkurs presenterer her fire filmklipp om effektiv kjøring med skogsmaskin i bratt terreng. Filmene er en samproduksjon med svenske Skogforsk, men er utviklet og filmet i Norge. Totalt er varigheten på snaue 12 minutter.

Les mer

Korte filmer forklarer nyttige begrep i skogbruket

Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I fem nye filmer forklares betydningen av de viktigste.

Les mer

Legging av stikkrenner - video

Mange skogsbilveier her i landet er forsømt med tanke på ettersyn og vedlikehold av stikkrenner. Mange av dere som kjører skogsmaskin har også gravemaskin og tar på dere oppdrag om opprusting av veier. Legger DU stikkrenna rett? Her finner dere en ny video fra Skogkurs om legging av stikkrenner.

Les mer

Norsk PEFC Skogstandard revidert og re-godkjent

Etter en lang prosess ble den reviderte Norske PEFC Skogstandard re-godkjent internasjonalt av av PEFC Council 14.januar. Den nye standarden trer i kraft fra 1. februar 2016. Les mer om den her!

Les mer

StanForD 2010, hva er det?

Det meste av dataflyt til, fra og mellom skogsmaskiner skjer etter StanForD "Standard for Forestry Data and Communication", skogbrukets egen standard for datakommunikasjon utviklet ved Skogforsk i Sverige. Her finner du mer info om den nye standarden StanForD 2010.

Les mer

Ny versjon av kartløsningen Kilden, nå tilpasset nettbrett og mobiltelefon

Kartløsningen Kilden er lansert i ny versjon. Nytt design, og bedre funksjonalitet. Tjenesten er nå godt tilpasset nettbrett, og er raskere og bedre å bruke.

Les mer

Skogfond kan brukes til bygging av midlertidige bruer!

Landbruksdirektoratet presiserer nå at entreprenørens ekstra arbeidstimer til å legge på plass og fjerne ei midlertidig bru ute i terrenget kan dekkes med skogfond. Merkostnaden som kan dekkes med skogfond bør ikke overstige kr. 5 000 pr. bru, og det forutsettes at den faktiske kostnaden for etablering av brua framgår på faktura fra entreprenør.

Les mer

Resymé om gjødsling

Gjødsling er en av de mest lønnsomme investeringer som kan gjøres i skog. Årlig avkastning vil sannsynligvis være i størrelsesorden 20-25 % og i enkelte tilfeller enda større! Økt tilvekst gir også en klimagevinst. Til tross for dette har gjødslingsaktiviteten vært liten i Nroge. I dette resymeet omtales bare gjødsling omkring hogstmodenhet fordi det er det gjødslingstiltaket som gir størst lønnsomhet.

Les mer

8 steg til underverker!

Det er ikke så vanskelig som det høres ut å skape et godt arbeidsmiljø, spare drivstoff og øke produktiviteten - samtidig. Det handler om å planlegge arbeidet nøye, tilpasse innstillingene for seg selv og finne flyt i kjøringen. Skogforsk i Sverige har laget en sjekkliste som går gjennom åtte punkter som du som er skogsmaskinfører bør tenke gjennom. Ta en kikk på denne, sammen med RECO-filmen!

Les mer

Skogforsk i Sverige: Uten tilbakemelding, ingen utvikling!

Systematiske tilbakemeldinger og forbedring av forholdet mellom oppdragsgiver og entreprenører. Dette er et tema svensk skogbruk nå har begynt å arbeide med for å øke effektivitet og lønnsomhet.

Les mer

iSkogen - nyttig app for deg med iPhone

Skogkurs og NORSKOG har utviklet et nyttig verktøy for skogbrukeren eller den skoginteresserte, med blant annet høyde-og diametermåling, relaskop og arealberegning ved hjelp av telefonens kamera og GPS!

Les mer

Video om taubanedrift med nye metoder

På 50 år har det produktive skogarealet langs Norskekysten økt med 40 prosent. Nå skal det høstes verdier for milliarder av kroner. Problemet er å få tømmeret ned de bratte liene. Nyutviklede metoder skal hente ut tømmer fra det bratte terrenget.

Les mer

Gravedrifter

Gravedrift er betegnelsen på et system for hogst og drift av tømmer som der gravemaskin brukes til å bygge driftsveier slik at hogstmaskin og lastetraktor kan brukes i det bratte terrenget. Skog og landskap har studert dette systemet.

Les mer

Tilgang på lover og forskrifter

Oppdaterte lover og forskrifter ligger tilgjengelig gjennom portalen www.lovdata.no. Vi har funnet fram de mest aktuelle for deg, med link direkte.

Les mer

Målereglement på nett

Oppdatert målereglement for både sagtømmer og massevirke ligger på nettsidene til Norsk Virkesmåling. Du finner lenkene her.

Les mer

Automatisk tynningsoppfølging

Skogforsk i Sverige har testet ut automatisk tynningsoppfølging med bruk av data som automatisk samles inn i hogstmaskinen. Se hva og hvordan.

Les mer

Faktaark om arbeid ved luftledninger

Utilsiktet berøring med strømførende høyspenningsledninger i forbindelse med anlegg- og skogsarbeid kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. Dette faktaarket er utviklet av Energi Norge i samarbeid med MEF og omtaler farlige situasjoner, og hva en bør gjøre.

Les mer

Planlegging av skogsdrift - film

Denne filmen gir et innblikk i maskinførers hverdag og hvorfor god planlegging er viktig!

Les mer

Resymé om hogstformer

SKOGKURS Resymé nr 5 er en kortfattede publikasjoner om hogstformer. Last ned gratis.

Les mer

Introduksjon til markberedning.

Markberedning gir bedre overlevelse og raskere vekst for den nye skogen. Denne videoen gir deg en innføring i hva markberedning er og hvordan det utføres.

les mer

Risiko på velteplass - sikkerhet ved tømmerlunne

En tømmerlunne kan sammenlignes med et anleggsområde hvor det medfører fare å oppholde seg. Dessverre skjer det fra tid til annen ulykker f.eks. med barn som leker og klatrer på tømmeret eller turgåere som raster på lunna, eller ferdes i umiddelbar nærhet. Merking og rett oppbygging av virket er viktig.

Les mer

Plassering av skogsvirke ved offentlig veg

Lagring av tømmer ved offentlig veg medfører utfordringer for trafikksikkerheten. Det er viktig å sørge for et trygt og effektivt arbeidsmiljø, samtat det ikke oppstår farlige situasjoner for trafikanter som ferdes på vegen. Størst risiko oppstår i sammenheng med lastearbeid når tømmerbiler står i vegbanen.

Les mer

Lasting av virke ved offentlig veg

Når velteplassen ligger ved riksveg gjelder egne bestemmelser om plassering av skogsvirke. Denne filmen gir en liten innføring.

Enkel- og dobbeltsidig hogstmetode

I hovedhogst kan man veksle mellom flere ulike arbeidsmetoder. Her får du en innføring i de to vanligste; dobbeltsidig og enkeltsidig metode. Begge metodene har sine fordeler og ulemper, og bør anvendes fleksibelt i forhold til ulike bestandsforutsetninger.

Planlegging, basveg og velteplass

Før drifta settes i gang er det viktig med god planlegging av velteplass og basveg. Hvor i terrenget er det mulig å kjøre i forhold til bæreevne og framkommelighet? Se filmen.

Skogsveier på nett

Skogsvei.no gir faglig informasjon og nyttige lenker til ulike dokumenter og skjema om bygging og bruk av bil- og traktorveier i skogbruket. Målgruppen er skogeiere og offentlig og privat veiledningstjeneste. Siden er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner.

Les mer
Del denne siden: