Resymé om tap ved tidlig hogst

Skogeieren og samfunnet kan gå glipp av store framtidige verdier dersom hogst skjer før skogen oppnår hogstmodenhet. Dette resyméet er ment som en hjelp til å vurdere hvilke verdier som kan gå tapt ved for tidlig hogst.

Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. Men volum- og verditilveksten er ganske høy, og framtidige verdier vil gå tapt ved hogst.

Kort oppsummert:

  • Overhold skogen lengst mulig fram mot normal hogstmodenhet, spesielt på de aller beste bonitetene
  • Vurder hogst i dag mot mulig verdiøkning de nærmeste årene. Verdiøkningen er relativt størst jo yngre bestandet er.
  • Hogg tidligere dersom mange trær dør p.g.a. konkurranse (selvtynning)
  • Dersom behovet for penger er stort, vurder å låne i stedet for å hogge for tidlig
  • Hold deg orientert om tømmer- og driftspriser og om hvordan utsiktene er for prisoppgang eller -nedgang
  • Veg- og terrengforholdene har stor betydning for nettoverdien av tømmeret, særlig i vanskelig og bratt terreng. Vurder veibygging før endelig bestemmelse om hogst
  • Søk råd hos skogbruksansvarlig i kommunen

 

Del denne artikkelen: