Plassering av skogsvirke ved offentlig veg

Lagring av tømmer ved offentlig veg medfører utfordringer for trafikksikkerheten. Det er viktig å sørge for et trygt og effektivt arbeidsmiljø, samtat det ikke oppstår farlige situasjoner for trafikanter som ferdes på vegen. Størst risiko oppstår i sammenheng med lastearbeid når tømmerbiler står i vegbanen.

Forskrift om plassering av skogsvirke ved riksveg gir bestemmelser i forhold til avstand til vegkant, krav til sikt, sikring osv.
Forskriften sier blant annet følgende: Opplag av skogsvirke må ikke i noe tilfelle plasseres i vegskjæringer eller fyllinger eller nærmere vegkanten enn 3 meter, målt vannrett. Dersom det anses forsvarlig av trafikk- og andre sikkerhetsmessige grunner, kan regionvegkontoret ved mindre trafikkerte veger likevel gis tillatelse til at opplag plasseres nærmere enn 3 meter.

All stans på offentlig veg, i forbindelse med tømmertransport, må være i overenstemmelse med trafikkreglene. Se også veldagte brosjyre.

Personer som skal utføre arbeid på og ved riks- og fylkesveger må ha gjennomgått opplæring for dette. Ved arbeid på eller ved riks- eller fylkesveg kreves det også skiltplan. Ta kontakt med trafikkstasjonen i din region dersom du er i tvil.

 

Del denne artikkelen: