Dokumentasjon av kostnader og energiforbruk i skogbruket

Institutt for Skog og landskaps Prosjektrapport KlimaTre. beskriver energiforbruk og kostnader i skogbruket.

Rapporten synliggjør de ulike operasjoner som skogbruket består av med tanke på forbruk av energi og hva det koster å utføre de ulike operasjonene. Operasjonene i skogbruket har vi delt i tre: skogkultur, avvirkning og transport.

Fra rapportens sammendrag:

Skogkultur: Energiforbruk ved ulike skogkulturoperasjoer er målt pr. dekar. Variasjonen er stor mellom de ulike operasjonene, hvor markberedning står for det største forbruket. De helt manuelle operasjonene som planting og stammekvisting har kun forbruk av drivstoff knyttet til transport av mannskaper og planter, og bidrar således lite til karbonregnskapet. Planting og stammekvisting representerer de største skogkulturkostnadene per dekar. Disse operasjonene utføres helt manuelt, og er derfor sterkt avhengig av nivået på lønnskostnadene. Stammekvisting utføres imidlertid på et svært begrenset areal på landsbasis. Ungskogpleie foregår motormanuelt (med ryddesag) og også her er lønnskostnader den største innsatsfaktoren. Ved helikoptergjødsling og – sprøyting er derimot driftskostnadene til helikopteret utvilsomt den største kostnaden, men med den høye produktiviteten blir allikevel ikke kostnaden per dekar så stor sammenlignet med de øvrige operasjonene. Skogkultur er en avgjørende del av skogbruket siden det er her vi legger grunnlaget for kvaliteten på virke som skal utnyttes som ressurs i framtiden. Selv om energiforbruk og kostnader er viktige å dokumentere innenfor skogkultur, utgjør allikevel denne delen av skogbruket en marginal faktor sammenliknet med avvirkning og transport.

 Avvirkning: Det er store variasjoner i energiforbruket ved avvirkning av tømmer. Taubanedrifter har definitivt det største forbruket målt i liter diesel per kubikkmeter avvirket, men det er verdt å merke at tømmeret da kommer helt fram til bilvei (felling, vinsjing og kvisting/kapping er inkludert). For å sammenligne med tynning, foryngelseshogst eller heltrehogst, må da forbruket ved avvirkning- og terrengtransport summeres. Avvirkning med taubane har en høy kostnad sammenlignet med øvrige hogstsystemer. Dette skyldes den relativt lave produktiviteten (i forhold til kostnadene), noe som også gjelder for hogstmaskiner i tynningsdrift. Den konvensjonelle driftsmetoden med hogstmaskin og lassbærer koplet til foryngelseshogst står for 85 % av all avvirkning nasjonalt. Tynningsdrifter utgjør 13 %, mens 2 % er annet (inklusiv taubane).

 Transport: Transport med tømmerbil, tog eller jernbane representerer et forbruk som vil variere sterkt med transportavstanden. Kostnadene for de ulike transportsystemene er imidlertid relativt like på gjennomsnittlige transportavstander i Norge. Det meste av transporten skjer med tømmerbil, enten som direkte transport helt fram til industritomt eller som deltransport fra velteplass til terminal for jernbane og båt. Både med hensyn til miljø og kostnader, ligger det en gevinst i å øke andelen transport på jernbane og båt.

Energi- og kostnadsdrivere: For produktiviteten til en hogstmaskin, er det trestørrelsen som betyr mest med tanke på drivstofforbruk og kostnader. Grunnlaget for produksjon av store trær legges i skogkulturarbeidet, selv om mye er geografisk bestemt. For en lassbærer er det kjøreavstand fram til velteplass som betyr mest for energiregnskap og kostnader. Det ligger en stor gevinst i å bygge nye skogsbilveier.

Regionale utfordringer: Vi deler gjerne Skog-Norge i innland og kyst. Dette er en grov forenkling, men fungerer for å vise regionale utfordringer med tanke på infrastruktur. Innlandsskogbruket med Hedmark, Buskerud, Oppland, Akershus, Telemark og Østfold står for brorparten av hogsten i Norge. Her er potensialet stort for ytterligere effektivisering av transport på jernbane. I kystskogbruket ligger det et stort potensiale i å øke transporten på båt. Generelt kan vi si at transport av tømmer i Norge har store utfordringer både i skogen og på det offentlige veinettet, samt på jernbane og båt.

 

Del denne artikkelen: